Headovations עמוד הבית

תנאים והגבלות

התכנים המופיעים נועדו לשם אספקת אינפורמציה רפואית כללית בלבד לבעלי מקצועות רפואיים מורשים ומתעניינים שונים ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לדעתו המקצועית של המשתמש ו/או להתייעצות עם מומחה על בסיס אישי ופרטני. מטרתם של התכנים היא לסייע בידי המעיינים בו להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים בו.

הדוביישנס אינה מעניקה כל הבטחה, במפורש או במשתמע, בנוגע להתאמה מלאה למטופל. תמיד יש להיוועץ עם גורם רפואי מקצועי המכיר את המטופל בדבר שימוש במוצרי החברה.

לעמוד המוצרים